از انتقاد تا برنامه‌ریزی برای بازپس‌گیری کابل های مسی