دامداران برخواری برای کوتاه کردن دست واسطه ها پیش قدم شوند