طرح سپاس از علمداران حماسه در استان مرکزی اجرا می‌شود