توجه به دسیسه های دشمن برای امت اسلام بالاترین معروف است