محممود عباس: شهرک سازی های اسراییل مانع سازش می شود