شورای همکاری خلیج فارس: نتایج نشست با اوباما در مورد ایران فراتر از انتظار بود