به من مربوط نیست چرا بازیکنان به مراسم حجازی نرفتند!