مسابقات بین المللی قرآن را سرلوحه فعالیت های قرآنی در بانک قرار می دهیم