گزارش بعیدی نژاد از تلاشهای ایران برای تعادل سند نهایی کنفرانس ان.پی.تی