«جرج سوروس» میلیاردر امریکایی، در مورد وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد