سازمان ملل مدعی شد: محموله کمک‌های ایران در جیبوتی تخلیه می‌شود