اتفاقی که خبرنگار شبکه خبر را بهم ریخته است/ درخواست کمک از مردم