پشت صحنه مسابقات قرآن چه گذشت؟/تحمل جوسالن پر اضطراب ترین لحظات قاریان و حافظان