نخستین بسته امنیت غذایی به نیازمندان تا قبل از ماه رمضان توریع می شود