مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای تقویت جنگ نرم علیه ایران و روسیه تصویب کرد