رضاییان: به انتقادها توجه نکردم تا وارد حاشیه نشوم