غفوری: قرار گرفتن در لیست نهایی سخت است / هرکس بهتر باشد می ماند