بازارچه های مرزی به نمایشگاهی از نقش مرزنشینان تبدیل شود