منافع مسابقات بین المللی قرآن متوجه کل جهان اسلام است