جامعه جهانی برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل ورود کند