هیاهوی بنرها در سالن انقلاب همدان/ او-اسپرت در حال پیشرفت است