توضیحات دو تهیه کننده درباره رویکرد جدید «رادیو هفت»