پیروزی در مذاکرات در گرو همدلی و هم زبانی دولت و ملت است