قراردادهمکاری با قرارگاه خاتم برای ساخت5هزارتخت بیمارستانی منعقدشد