آیا گرسنگی کشیدن از شهید دادن سخت‌تر است؟/تیم مذاکره‌کننده خیال نکنند مردم تحمل سختی‌ها را ندارند