امام جمعه تیتکانلو: ملت ایران با بصیرت در مقابل استکبار ایستاده است