عمان برای نخستین بار در مسابقات او-اسپرت شرکت می کند