سرگردانی بیمارستان 36 تختخوابی لنده در سطح‌بندی وزارت بهداشت