وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: زنجان قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می‌شود