ورزشکاران ایرانی حریفان خود را یکی پس از دیگری شکست دادند