اتفاق تلخ برای پدر مجری مشهور شبکه خبر/ به یاری مجری متین تلویزیون بشتابید