آشنایی با چهره های ماندگار فرماندهان دهه شصت در شهرستان فردیس