نيروهاي مسلح ما بايد براي مقابله با توطئه هاي شوم دشمنان از هر نظر آمادگي کامل داشته باشند