شمار قربانیان انفجار مسجد شیعیان در «قطیف» به 20 شهید و 100 زخمی رسید