خاطره فراموش نشدنی صهیونیستها از یک فرار شبانه بزرگ