محاصره اقتصادی ایران از ابتدا تاکنون هیچ تاثیری نداشته است