غرور مسؤولان را فرا نگیرد/ مشکلات را از دوش مومنان بردارید