با دستگیری عامل انفجار، شیعیان «شهر صفوی» نجات پیدا کردند