نورمحمدی: به برد بازی رفت بال الهلال ، دل خوش نیستیم