کشتار امروز انسان های بی دفاع مصداق جاهلیت مدرن است