عربستانی‌ها حقایق را تحریف کرده‌اند/ دنبال حل خروج بازیکنان هستیم