من کسی نیستم که هر سال 3 جام بگیرم!/ توصیه من به منتقدانم این است که آرام باشند