همدلی و همزبانی به معنای واقعی در دوران دفاع مقدس خود را نشان داد