المنار: افزایش تلفات حمله انتحاری مسجد شیعه قطیف به ...