تیم فوتبال بهمن شیراز از حضور در برابر آلومینیوم اراک خودداری کرد