قدردانی دفتر رییس جمهوری از استقبال پرشور مردمِ آذربایجان شرقی