پوری حسینی: جلسه ما با سهامداران استیل آذین به منزله پیروزی آنها در مزایده نیست