رزمندگان در سوم خرداد درس فراموش‌نشدنی به دشمنان دادند