گفتمان امام و رهبری در مقابل جاهلیت مدرن دشمن قدرت نمایی می کند