آمریکا وهابیون احمق را برای جنگ نیابتی جلو انداخته/امام حسین (ع) پاسدار حقیقی